RESOLUCIÓ ARP/609/2021, de 3 de març, per la qual es convoquen els ajuts dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya per a la campanya 2021-2022 (ref. BDNS 551788).

 

El Reglament (UE) 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, pel qual es crea una organització comuna de mercats dels productes agraris i pel qual es deroguen els reglaments (CEE) 922/72, (CEE) 234/79, (CE) 1037/2001 i (CE) 1234/2007, preveu en l’article 41 que cada Estat membre productor presenti a la Comissió un projecte de programa de suport de cinc anys que comprengui mesures d’ajut al sector vitivinícola.

https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/index.html?documentId=895028&language=ca